top of page

Klachtenregeling Sportpodotherapie

Je bent niet tevreden over uw podotherapeut

Jouw (sport)podotherapeut doet er alles aan om jouw gezondheidsklachten zo goed mogelijk te behandelen. Dit gebeurt in overleg met jou en uitsluitend met jouw toestemming. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht hebt over de behandeling zelf of over de manier waarop de (sport)podotherapeut met jou omgaat. Als je niet tevreden bent over jouw (sport)podotherapeut, dan is het van belang dat je dat kenbaar maakt. In eerste instantie voor jezelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het waarborgen van de kwaliteit van de (sport)podotherapie. Wat kunt je doen?

Jouw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris

Heb je een klacht over jouw podotherapeut (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kun je een klacht indienen bij onze  klachtenfunctionaris. Hiervoor kan je het klachtenformulier gebruiken en mailen, of opsturen, naar de onze praktijk. Aan het behandelen van deze klacht zijn voor jou, als klant van Profysic, geen kosten verbonden. 

Uw klacht bespreken met de podotherapeut

Wij adviseren je om jouw klacht deze eerst te bespreken met jouw podotherapeut. Als je dat moeilijk vindt, dan kunt je iemand uit jouw omgeving vragen met je mee te gaan. Vind je het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt je contact opnemen met Zorgbelang Nederland of telefonisch via 030 299 1970. In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met jouw podotherapeut.

Wat gebeurt er als je een klacht indient bij de Klachtenfunctionaris

 1. Je ontvangt per email een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris . De klachtenfunctionaris bekijkt of jouw klacht in behandeling genomen kan worden. Binnen ongeveer twee weken na ontvangst van uw bericht wordt u door de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de stand van zaken.

 2. Kan jouw klacht niet door de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen, dan wordt je zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn.

 3. Wordt jouw klacht wel door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen dan zal de klachtenfunctionaris telefonisch contact met je opnemen. Je krijgt informatie over de procedure en je kan jouw klacht waar nodig toelichten. Besproken wordt ook of de podotherapeut op de hoogte is van de klacht en / of jij toestemming geeft de podotherapeut op de hoogte te brengen van de klacht. Je wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen, je ontvangt daarvoor een formulier ter ondertekening. Hiermee geef je toestemming om de klacht voor te leggen aan de (sport)podotherapeut. De klachtenfunctionaris zal daarna contact opnemen met de (sport)podotherapeut. Tevens ontvangt de (sport)podotherapeut een kopie van jouw klacht. De (sport)podotherapeut heeft twee weken de tijd schriftelijk op jouw klacht te reageren. De klachtenfunctionaris zal bemiddelen tussen jou en de (sport)podotherapeut om tot een passende oplossing te komen. 

 4. Uiterlijk binnen 6 weken na registratie van de klacht zal de (sport)podotherapeut een beslissing nemen over welke maatregelen er genomen worden naar aanleiding van de klacht. Deze maatregelen worden gecommuniceerd naar jou en de klachtenfunctionaris. Eventueel  kan de periode zes weken worden verlengd met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist.

 5. De zorgaanbieder dient uiterlijk binnen zes weken - eventueel te verlengen met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist - na indiening van de klacht, met redenen omkleed aan te geven:
  - tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, 
  - welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen,
  - binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

 6. Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot een oplossing, dan kunt je overwegen jouw geschil voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De geschillencommissie komt zo vaak als nodig is bijeen, dit is afhankelijk van aantal klachten. Voor de procedure van de Geschillencommissie verwijzen wij je naar de website  van het Klachtenloket paramedici.​
   

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer

 • jij jouw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet

 • als na bemiddeling of overleg blijkt dat je instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut

 • jij hebt aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris. Vervolgens kun je bezien of je jouw geschil met de (sport)podotherapeut wilt voorleggen aan de geschillencommissie.

 

Klik hier voor nog meer informatie.
 

bottom of page